هر وقتيكه احساس تنهايي ميكني…….<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> rooshnee.jpg 

هر وقتــيكه احــساس تنــهايي ميكني بدان كه نيــستی

 

هر وقتــيكه يك شــانه اي براي گريه كردن احتيــاج داشــتی

 

ميتــواني از شانه من اســتفاده كنی

 

هر وقتــيكه احتــياج به كسي داشــتي كه فقط بــهت گوش بده

 

ميــتواني گوشــهاي من را داشــته باشی

 

هر وقــت راهـت را گم كردی

 

ميتـواني چشــمهاي من را داشـته باشي تا راهنـماي ات كند

 

هر وقـت كه لغــتي براي گفـتن نداشــتی

 

ميتواني لــبهاي من را براي حــرف زدن داشــته باشــی

 

هر وقتيكه ترسيدي، من براي تو شجاعت خواهم بود

 

هر وقتيكه بيفتي، تو را خواهم گرفت

 

هر وقت ناراحت باشی

 

من كاري انجام خواهــم داد تا تو را خوشــحال كند

 

ممكن است هميــشه متوجه كاري كه انجام ميــدهم يا چــيزي كه ميگويم نباشم

 

اما بــهر حال كــمكت ميكــنم

 

هر وقتي كه سوالي داشته باشي يا مساعدت بخواهی

 

بدان كه هميشه جوابش بله است

 

هر كاريـكه انجام بدي يا هر جائيـكه بري، من هميـشه براي تو اينجا خواهم بود

 

اگر فكــر كني كه من از دسـت تو عصــباني يا ناراحــت هــستم، آن درست نيــست

 

و نخـــواهم بود و نمي تـــوانم عصباني از تو باشم

 

اگر تو عصباني و ناراحت از من هستي براي آن واقعاً متأسفم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید