کاش می شد عشق را تفسير کرد خواب چشمان تو را تعبير کرد.

کاش می شد همچون گلهای ساده بود سادگی را با تو عالمگير کرد.

کاش می شد در خراب آباد دل خانه احساس را تعبير کرد.

کاش می شد در حريم سينه ها عشق را با وسعتش تکثير کرد

/ 0 نظر / 6 بازدید