الهى ! خوشا آنان كه در جوانى‏شكسته شدند كه پيرى خودشكستگى است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

الهى !  آنكه سحر ندارد از خودخبر ندارد.

الهى !  استغفار خواستن،غفران توست‏با خاطره گناه‏چه كنيم؟

الهى !  خدا خدا گفتن مجازى ما كه‏اين همه بركت دارد اگر به حقيقت‏گوييم، چون خواهد بود؟

الهى !  همنشين از همنشين رنگ‏مى‏گيرد; خوشا آنكه با تو همنشين‏است

الهى!   واى بر من اگر دانشم رهزنم‏شود و كتابم، حجابم.

الهى!   ناتوانم و در راهم گردنه‏هاى‏سخت در پيش است و رهزن‏هاى‏بسيار در كمين و بار گران بر دوش

الهى!   عقل گويد الحذر الحذر،عشق گويد العجل العجل آن گويد دورباش و اين گويد زود باش!

الهى!   ظاهر ما اگر عنوان باطن مانباشد در يوم تبلى السرائرچه كنيم؟

الهى!    شكرت كه پيرنا شده‏استغفار كردم كه استغفار پير استهزا راماند!

الهى!   از خواندن نماز شرم دارم واز نخواندن آن شرم بيشتر!

/ 0 نظر / 6 بازدید