هرگز نبايد خاموش شويد  

  Never seuff  of

ارکان موفقيت در گلد کوئست فقط تيمی کار کردن است

 

موفقيت تيمی است نه فردی

 

يک کوئستی وقتی موفق است که خودش برای خود کار مهيا سازد

 

هدف را در زندگی مشخص کن و برای آن

بجنگ

بخند

عشق بورز

زندگی کن

و

بمير

 

۳ کلمه ای که در گلد کوئست  هرگز نبايد فراموش کرد :

۱- هدف

۲- هدف

۳ - هدف

/ 0 نظر / 5 بازدید