ليدر كسي است كه ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 


 ليدر كسي  است كه وظيفه راهنمايي و آموزش زير مجموعه هاي خود را بعهده دارد و يك ليدر براي اينكه بتواند به نحو مطلوبي سازمان خود را هدايت كند بايد اطلاعات و مهارتهاي زيادي داشته باشد. علاوه بر آن يك ليدر بايد بتواند با برانگيختن افراد و در كنار آنها اهداف سازمان خود را تحقق بخشد يعني به عبارت ديگر يك ليدر بايد در رهبري نيز مهارت داشته باشد.

تمامي ليدرها الزاما همه روزه بايد اطلاعات زيادي را در اختيار ديگران قرار دهند پيشنهاد كنند و با ساير ليدرهاي همتراز و ليدرهاي بالاسري نيز ارتباط داشته باشند اشتباهات زيرمجموعه ها را تصحيح كنندو به آنها روشهاي صحيح را آموزش دهند و در نهايت بايستي قدرت انتقال اطلاعات به ديگران را نيز داشته باشند. اما براي آموزش يك تجارت و يا انتقال مطلب به ديگران تنها داشتن تخصص و اطلاعات كفايت نميكند و هنر انتقال مطلب و آموزش دادن نيز از الزامات اين كار است بنابراين يك ليدر بايد در تعليم دادن نيز مهارت داشته باشد و بتواند نفراتي مانند خود را نيز در مجموعه شبيه سازي كند.

روشهاي نامناسب كار در بسياري از موارد امكان دارد افراد و يا تجارت را به مخاطره اندازد در اينگونه موارد ليدر بايد روش كار را تغيير داده و راههاي بهتري را براي انجام تجارت پيشنهاد كند. در مواردي كه لازم است كار ساده تر و بهتر انجام شود و موانعي براي آن وجود دارد نيز ليدر بايد وارد عمل شود انجام چنين مواردي فقط ازعهده ليدرهايي بر ميايد كه در كار خود كاملا حرفه اي باشند. مهمترين مهارتهايي كه يك ليدر بايد داشته باشد به شرح زير است .

1-   مهارت در رهبري

2-   مهارت در تعليم دادن

3-   مهارت در معرفي بهترين روشهاي كار

4-   مهارت در پيشگيري از وقوع مشكلات

اين نوع مهارتها چهار زمينه عمده و ستون اصلي وظايف ليدر را تشكيل ميدهند اما اين مهارتها تنها مهارتهاي مورد نياز يك ليدر نميباشند و مهارتهاي ديگري مانند مهارتهاي ارتباطي و روابط انساني و هنر گوش دادن و هنرسخن گفتن و متقاعد كردن و انتقاد كردن و انقادپذيري نيز از اهميت زيادي برخوردارند.

 مهارت در رهبري

رهبري به عنوان فراگرد تاثير گذاري بر فعاليتهاي يك فرد يا يك گروه در تلاش به منظور تحقق هدفي در وضعيت معين تعريف شده است و يا عمل تاثير گذاري بر افراد به طوري كه از روي ميل و رغبت براي هدفهاي گروهي تلاش كنند اما به زبان ساده رهبري يعني:

·        مهارتي در بدست آوردن نتيجه مطلوب با ايجاد روابط خوب

·        پيش بيني مشكلات در روابط انساني و جلوگيري از بروز آنها

·        اقدام مناسب در موقع بروز مشكل

1-   بدست آوردن نتيجه مطلوب با ايجاد روابط خوب

در رهبري نتيجه مطلوب و روابط خوب لازم و ملزوم يكديگرند. روابط خوب بدون بدست آوردن نتيجه مطلوب فاقد ارزش است و نتيجه مطلوب نيز بدون ايجاد روابط خوب براي مدت طولاني امكان پذير نميباشد.

توجه داشته باشيد كه : نتيجه كار هر ليدر توسط زير مجموعه هاي او بدست مي آيد. به همين دليل بدست آوردن نتيجه مطلوب بدون ايجاد روابط خوب با افراد عملا امكان پذير نميباشد و براي ايجاد رابطه خوب با ديگران ابتدا بايد خواسته ها و انتظارات آنها را بشناسيم و سپس راه مناسبي براي پاسخگويي به توقعات آنها در نظر بگيريم.

توقعات افراد از ليدر خود:

بيشتر افراد توقعاتي كه از ليدر خود دارند به شش مورد خلاصه ميشود.

1-   رفتار انساني

2-   شناسايي شخصيت

3-   تامين خواسته ها

4-   پيشرفت

5-   فرصت براي نشان دادن ابتكار

6-   كار با ارزش

امكان دارد كه در بيشتر موارد افراد انتظارات خود را به زبان نياورند اما شما به عنوان يك ليدر بايد توقعات آنها را شناسايي كنيد وبدانيد كه زير مجموعه هاي شما چه ميخواهند و توقعات معقول و منطقي آنها را برآورده سازيد و از رشد و افزايش خواسته هاي غير منطقي جلوگيري كنيد. توضيحات بيشتر در مورد توقعات افراد به شرح زير است:

· رفتار انساني : آنها انتظار دارند كه برخورد ليدرها با آنها يك برخورد انساني توام با احترام لازم و رعايت عدالت و انصاف باشد

· شناسايي شخصيت : انها ميخواهند كه هر يك را به صورت شخصيت واحد و مجزا از ديگران بشناسيم و كارشان را و خصوصيات اخلاقي و وضع زندگي و امكانات و مشكلاتشان را بدانيم

· تامين : هر يك از افراد انتظار دارند كه ما در موقع لزوم از آنها حمايت كنيم و تاحد ممكن از مزاياي مادي بهره مند شوند.

· پيشرفت : آنها انتظار دارند كه آينده بهتري داشته باشند و در كار خود ترقي كنند

· فرصت براي نشان دادن ابتكار : آنها انتظار دارند كه به آنها ميدان داده شود تا هوش و ابتكار شان را به معرض آزمايش بگذارند.

 

كار با ارزش : آنها دلشان ميخواهد كه كاري كه به آنها واگذار كرده ايم داراي ارزش و اهميت براي سازمان باشد. 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید