خو شا به حال....   

 

خوشا به حال انكه زيبايی چون تو را بيند.

خوشا به حال آدمی كه می داند خدايی چون تو خدای اوست.

ای بزرگ تنها! هم  بزرگيت زيبا و بدون غرور است و هم تنهاييت مملو از شكوه پر مهر با بندگانت

 تو آنی كه لحظه ای از بندگانت جدا نيستی و در دوستی با هر يك از آنها با ثباتي.

 ای آنكه نه به واسطه قدرتت، نه به واسطه خشمت ،نه به واسطه عنايتت  ،بلكه به واسطه رضايت و بودنت ،هر آنچه تو را شاد كند خواهم كرد.

 ای صاحب انسان و ملك !

 ای قدرت مطلق كائنات !

 ای خدای دنيا كوه خورشيد پروانه گل شبنم !

 تو را قسم به وصف بی پايانت  !

تو را قسم به لحظه دعا !

 تو را قسم به لحظه توبه !

تو را قسم به لحظه گريه !

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تو راقسم به لحظه ای كه دلم شكست !

نگذار از تو بخواهم بيشتر از آنچه داده اي!!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید