Image hosting by TinyPic

 

     نميدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار

که بعد از روزهای گرم وشيرين

زمان مردنم . زمان مردنم آيا در آغوش تو جانم را خدا گيردو

ويا اين آرزو در نطفه می ميرد شايد.........!

/ 0 نظر / 3 بازدید